Ignorantia juris neminem excusat
Právo nemovitostí
- smluvní agenda převodů vlastnických práv k nemovitostem
- sepisování nájemních a podnájemních smluv
- řešení sporů o vlastnická a věcná práva k nemovitostem
- nájmy a podnájmy bytových i nebytových prostor