Ignorantia juris neminem excusatODMĚNA ADVOKÁTA
Odměna za poskytované právní služby je zpravidla stanovena v závislosti na odborné a časové náročnosti dohodou mezi advokátem a klientem (smluvní odměna). Není-li takto smluvní odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů. Podle povahy poskytované právní služby sjednáváme odměnu po dohodě s klientem následujícími způsoby:

ÚKONOVÁ ODMĚNA
Úkonová odměna za poskytované služby advokáta je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní. Výše odměny za jeden úkon právní služby je stanovena dohodou.

ČASOVÁ ODMĚNA
Časová odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, nebo jiných časových jednotek, které advokát poskytnuté právní službě věnuje.

PAUŠÁLNÍ ODMĚNA
Paušální odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za poskytování právních služeb v jedné konkrétní záležitosti, či ve více záležitostech. Odměna je stanovena na opakující se časové období, zpravidla měsíc. Výše paušální odměny je s klientem dohodnuta při převzetí právního zastoupení.

PODÍLOVÁ ODMĚNA
Podílová odměna spočívá v odvození odměny podílem z předmětu věci nebo podílem z výsledku řízení. Při převzetí věci naše klienty vždy informujeme o předpokládaném rozsahu práce advokáta a o celkových předpokládaných nákladech a hotových výdajích, které bude ze strany klienta nutné vynaložit na úplné vyřešení věci.